header DaMedia

Algemene voorwaarden

Gedeponeerd door DaMedia, gevestigd te Veendam, Schippersstraat 16, 9641HT, telefoon 0598-625843, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Veendam met het dossiernummer: 02330385

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten, offertes en overeenkomsten, waaronder uitdrukkelijk begrepen onderstaande diensten en activiteiten van DaMedia, ook te noemen opdrachtnemer, aan opdrachtgever, ook te noemen cliënt inzake:

 • Deel 1. Voorwaarden met betrekking tot het tot stand komen en uitvoeren van een opdracht en de daaraan verbonden financiële verplichtingen
 • Deel 2. Voorwaarden specifiek voor hosting en domeinregistratie
 • Deel 3. Voorwaarden gericht op bestellingen via internet

dit alles in de breedste zin des woords aan natuurlijke of rechtspersonen, wonende of gevestigd in Nederland of buiten Nederland, hierna te noemen opdrachtgever dan wel cliënt.

Deel 1. Voorwaarden met betrekking tot het tot stand komen en uitvoeren van een opdracht en de daaraan verbonden financiële verplichtingen

 • Alle aanbiedingen door DaMedia zijn vrijblijvend; opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren of te annuleren.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan aanbevelingen door DaMedia zolang er geen sprake is van een overeenkomst.
 • Opdrachtgever zal alle door DaMedia noodzakelijk geachte informatie en documenten onverwijld en volledig aanreiken.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie en zo nodig goederen alsmede voor de juistheid van de verstrekte gegevens.
 • Alle werkzaamheden worden met de grootst mogelijke zorg door DaMedia verricht.
 • DaMedia komt iedere inspanningsverplichting na doch kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de uitwerking van opdrachten.
 • Overeenkomsten kunnen schriftelijk voor bepaalde tijd met de mogelijkheid tot verlening, worden afgesloten.
 • Overeenkomsten voor bepaalde tijd hebben een schriftelijke opzegtermijn van één maand.
 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet of niet vroegtijdig schriftelijk wordt opgezegd, geldt wederom het bepaalde termijn zoals eerder is overeengekomen.
 • Afzonderlijke opdrachten waaraan geen overeenkomst voor bepaalde tijd ten grondslag ligt kunnen door DaMedia onder de daarvoor geldende condities, in behandeling worden genomen.
 • Alle tarieven van DaMedia zijn gebaseerd op de van toepassing zijnde meest recente tarievenlijst en, behoudens andere schriftelijke meldingen, exclusief 21% B.T.W..
 • De actuele tarievenlijst wordt op aanvraag door DaMedia verstrekt.
 • Uitgezonderd boze opzet of grove schuld vanwege DaMedia kan deze nimmer aansprakelijk worden gesteld voor geleden of te lijden schade door opdrachtgever.
 • Brieven en pakketten worden, behoudens uitzonderingen, niet aangetekend verzonden; DaMedia kan niet door cliënt verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging of zoekraken van documentzendingen.
 • Overmacht door ondermeer stakingen, computerstoringen, weersomstandigheden en verkeersperikelen geldt als uitsluiting van aansprakelijkheid voor DaMedia voor geleden of te lijden schade door derden, waaronder begrepen opdrachtgevers.
 • Het maximum van de door DaMedia mogelijk aan opdrachtgever uit te betalen schade overschrijdt nimmer de hoogte van de uiterst aan DaMedia betaalde dan wel te betalen factuur door opdrachtgever.
 • Het staat DaMedia vrij om in voorkomende gevallen een financieel voorschot aan cliënt te vragen.
 • Iedere declaratie van DaMedia aan cliënt dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 • Bezwaar tegen de hoogte van het declaratiebedrag of gegrondheid van de factuur van DaMedia wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit bezwaar binnen tien dagen na de factuurdatum schriftelijk is ontvangen door DaMedia.
 • Na het passeren van de vervaldatum van enig declaratiebedrag is DaMedia gerechtigd de wettelijke handelsrente bij cliënt in rekening te brengen.
 • Indien cliënt ondanks het verzenden van tenminste twee opeenvolgende schriftelijke sommaties, waarvan één met ingebrekestelling, door DaMedia inzake een openstaande factuur, in gebreke blijft en betaling uitblijft is opdrachtgever aanvullend buitengerechtelijke kosten van tenminste 15% van de hoofdsom aan DaMedia verschuldigd.
 • Alle met betrekking tot de inning van openstaande facturen noodzakelijk te maken buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten worden door of namens DaMedia op opdrachtgever verhaald.
 • Voor zover niet anders is overeengekomen geldt voor iedere opdracht het uurtarief en worden voor zover van toepassing, voorrijkosten, reis- en verblijfkosten in rekening gebracht.
 • Het verstrekken van algemeen bedrijfsmatig advies wordt door DaMedia uitgevoerd nadat hiervoor een overeenkomst met opdrachtgever is afgesloten op basis van het uurtarief of tegen een vooraf afgesproken vergoeding.
 • DaMedia blijft uitdrukkelijk eigenaar van geleverde goederen zolang opdrachtgever enig daarop betrekking hebbende betaling niet of niet afdoende heeft verricht.
 • Door opdrachtgever verstrekte toeleveringen, zoals ontwerpen, teksten, databestanden en tekeningen, worden door DaMedia op juistheid gecontroleerd. Aanpassingen om het geleverde materiaal drukklaar te maken zullen altijd in overleg plaatsvinden.
 • De kosten van drukwerk-aanpassingen zijn voor rekening van opdrachtgever.
 • DaMedia is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde bestanden.
 • De door DaMedia gehanteerde leveringstijden zijn altijd bij benadering en er kunnen door opdrachtgever geen rechten aan worden ontleend.
 • Voor het geval dat een artikel in deze algemene voorwaarden van rechtswege in strijd wordt geacht met de wet, vervalt uitsluitend dat betreffende artikel en blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.
 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en geschillen hieruit voortvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Deel 2. Voorwaarden specifiek voor hosting en domeinregistratie

 • Hosting en domeinregistratie
 • Hosting en domeinregistratie worden voor minimaal 1 jaar afgenomen, daarna is hosting per maand opzegbaar met een opzegtermijn van 2 maanden. Een domeinregistratie wordt telkens met 1 jaar verlengd maar kan tot twee maanden voor het verstrijken van de termijn worden opgezegd of verhuisd. Opzegging van hosting en domeinregistratie dient schriftelijk dan wel per e-mail te geschieden.
 • Data/emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het afgenomen pakket hoort. Boven de hoeveelheid dataverkeer wordt per 1Gb een extra bijdrage in rekening gebracht met de bedragen zoals vermeld op de website.
 • Bij beëindiging van de hosting van de website van de opdrachtgever zal automatisch het gebruik van de e-mail vervallen als dit gekoppeld is aan de domeinnaam.
 • Na beëindiging van de hosting kan de website naar en andere provider worden verhuisd, mits aan alle betalingsverplichtingen door opdrachtgever zijn voldaan. DaMedia zal de verhuizing van de domeinnaam tegenhouden zolang er openstaande facturen zijn. De inhoud van de website kan wel worden verhuisd door opdrachtgever. Dit geldt voor het ontwerp, de data, de teksten en de foto’s; deze zijn allen eigendom van opdrachtgever.
 • Opdrachtgever zal de van DaMedia verkregen informatie, inlogspecificaties, accountnamen, wachtwoorden en bijzonderheden uitsluitend ter beschikking stellen aan derden, mits dit nodig is voor beheer en onderhoud van de website. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het verstrekken van inloggegevens aan derden.
 • Opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde toegang tot de server van DaMedia niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
 • Hosting wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is: het plaatsen van de website met alle daarbij behorende databestanden zoals tekst, foto’s, scripts, e-mail, etc. De geboden ruimte mag niet gebruikt worden voor opslag van Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites en andere niet relevante zaken die niets met de hoofdwebsite van doen hebben. De hostingruimte is ook niet bedoeld om een back-up van gegevens van de computer te maken.
 • Het is opdrachtgever verboden zijn serverruimte te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden.
 • DaMedia behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen regels of diens verplichtingen in deze niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
 • Anti-spam policy
 • Definitie Spam: Een grote hoeveelheid e-mail verstuurd aan geadresseerden die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Alle e-mails in deze hoeveelheid komen qua inhoud in grote lijnen met elkaar overeen en bevatten vaak reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda. Ook het veelvuldig dezelfde e-mail versturen naar een geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft valt onder spammen.
 • DaMedia hanteert een zerotolerance beleid tegen spam, dit houdt in dat wanneer opdrachtgever zich schuldig maakt aan het versturen van junkmail, bulkmail of spam deze per direct zal worden verwijderd van de DaMedia systemen en/of uit het netwerk. DaMedia behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verbreken zonder teruggave van gelden. Eventuele door DaMedia geleden schade zal worden verhaald op opdrachtgever.
 • Als beheerder van de website, die opdrachtgever via DaMedia online plaatst, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het dusdanig beveiligen van de website dat derden ongewenst e-mail c.q. junkmail, bulkmail of spam kunnen versturen. Indien er ongewild spam is verstuurd via de website zal DaMedia deze opschorten en opdrachtgever in de gelegenheid stellen actie te ondernemen. In overleg zal de applicatie weer online worden gebracht. Bij herhaling riskeert opdrachtgever een verwijdering van het DaMedia netwerk.
 • Back-up van de website van opdrachtgever
 • De hostingprovider waar DaMedia de websites onder heeft gebracht maakt dagelijks back-ups van alle websites. Deze back-ups zijn bedoeld om bij een servercrash een server snel te kunnen herstellen.
 • DaMedia maakt back-ups van de websites die door DaMedia zijn ontworpen. Het betreft hier alleen de lay-out en de data die gebruikt is om de website online te zetten. Van wijzigingen die cliënt nadien zelf heeft aangebracht moet zelf een back-up worden gemaakt.
 • DaMedia maakt eens per jaar een back-up van de website van cliënt met de status zoals die op dat moment is. Deze back-up is bij DaMedia opvraagbaar.
 • Er kunnen geen rechten ontleent worden aan deze back-up omdat dit slechts een momentopname is.
 • In overleg is het terugplaatsen van back-ups van e-mails, webbestanden, logfiles, statistieken, databases, instellingen et cetera mogelijk voor zover deze aanwezig zijn. Kosten voor het terugplaatsen van data gaat conform het geldende uurtarief van DaMedia.
 • Voor het geval dat een artikel in deze voorwaarden voor Hosting en Domeinregistratie van rechtswege in strijd wordt geacht met de wet, vervalt uitsluitend dat betreffende artikel en blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.
 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en geschillen hieruit voortvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Deel 3. Voorwaarden specifiek voor bestellingen via internet

 • Opdrachten die DaMedia aanneemt via websites van derden dienen altijd voorafgaande aan de werkzaamheden van DaMedia betaald te zijn. Deze voorwaarde geldt specifiek voor internetbestellingen. Voor aanvullende bestellingen door cliënt is het mogelijk om met DaMedia in contact te treden inzake facturatie achteraf.
 • Leveringstermijnen voor bestellingen via internet zijn slechts bij benadering aan te geven, omdat DaMedia met de werkzaamheden begint nadat betaling heeft plaatsgevonden. Vertraging vanwege niet ontvangen betalingen kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
 • Verzenden van producten zal via PostNL of GLS plaatsvinden. De kosten hiervoor zullen door opdrachtgever betaald moeten worden. DaMedia is verantwoordelijk voor het bezorgen van de producten bij PostNL en GLS. DaMedia is niet verantwoordelijk voor de tijd die de levering in beslag neemt of de staat waarin de goederen bij opdrachtgever aankomen. Indien een product in slechte staat wordt afgeleverd dient dit direct aan de bezorger te worden gemeld.
 • Indien producten op verzoek van opdrachtgever op verschillende adressen moet worden afgeleverd zullen de portokosten per afleveradres worden doorberekend.
 • Voor het geval dat een artikel in deze voorwaarden specifiek voor bestellingen via internet van rechtswege in strijd wordt geacht met de wet, vervalt uitsluitend dat betreffende artikel en blijven alle andere artikelen onverminderd van kracht.
 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing en geschillen hieruit voortvloeiend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

Heeft u vragen over onze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op.
U kunt deze voorwaarden ook downloaden als PDF-bestand.

© 2024 DaMedia.nl